Tuesday, July 31, 2007

Program Peningkatan Geografi Tingkatan 5

Pengenalan:
1. Bilangan kelas sebanyak satu (1) kelas. Bilangan pelajar seramai 45 orang.
2. Analisa keputusan peperiksaan pertengahan tahun

a. Peratus pelajar yang perlu bimbingan intensif (gred 8E dan 9G)
30 44 x 100 = 68.2%

b. Peratus pelajar yang perlu dipertingkat (gred 5C, 6C dan 7D)
11 44 x 100 = 25.0%

3. Faktor kelemahan pelajar:
a. Pelajar tiada kesedaran dan kesungguhan terhadap pelajaran

b. Pelajar kurang memberi tumpuan kepada pelajaran dan pengajaran guru

c. Pelajar kurang membaca dan membuat rujukan tambahan

d. Pelajar kurang mantap dalam pengetahuan tentang aspek asas konsep dan istilah geografi, organisasi ruang dan kemahiran geografi

e. Pelajar kurang cekap dalam pentafsiran petaf. Pelajar kurang mahir menjawab soalan yang bertepatan dengan skema markah

MATLAMAT
Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.


OBJEKTIF
Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.

2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggung jawab.

4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain.

5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya.

6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggung jawab dan bijaksana.

8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.

9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.

10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggung jawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.


SASARAN PENCAPAIAN TAHUN 2007

a. Peratus lulus tahun 2007 = 81?8%

b.? Peratus dapat Gred 1A – 4B: 3 44 x 100 = 6.8%
6.8% + 8% = 14.8%

SASARAN: Semua pelajar Tingkatan Lima

OBJEKTIF KHUSUS:

a. Supaya pelajar dapat mengenalpasti teknik-teknik melukis peta yang betul dan membina graf serta carta yang bersesuaian melalui data yang diberikan

b. Supaya pelajar dapat membuat pengukuran yang lebih tepat dari segi bearing dan jarak serta mengira keluasan melalui latihan amali peta

c. Supaya pelajar dapat membuat penafsiran peta melalui hubungkait ciri-ciri fizikal dan budaya dalam latihan amali peta

TEMPOH PELAKSANAAN
Bulan Januari hingga Ogos

KOS PELAKSANAAN

Bahan-bahan peta kosong untuk direso dan bahan-bahan latih tubi

AJK PELAKSANA
Penasihat : Pn. Hasnah Ishak (Guru Ketua Bidang Kemanusiaan)
Penyelaras : Pn. Tan Poh Gek Perancangan dan Proses Pelaksanaan

a. Guru akan membimbing pelajar membuat pembinaan graf dan carta serta peta bertema melalui data yang diberikan

b. Teknik-teknik melukis akan dimantapkan melalui latih tubi bagi tajuk-tajuk yang telah diajar

c. Pelajar akan dibimbing membuat pengukuran yang tepat melalui latihan amali peta

d. Pelajar akan diberi latih tubi berkaitan penafsiran peta melalui hubungkait ciri-ciri fizikal dan budaya dengan menggunakan soalan-soalan SPM sebenar

PENILAIAN PROGRAM:
Melalui peperiksaan Ujian Akademik, Semester, Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun mengikut format peperiksaan sebenar SPM

Strategi Peningkatan Prestasi Geografi Tingkatan Lima Tahun 20071. Pelajar kurang membaca dan membuat rujukan tambahan -Buat nota ringkas ikut poin

-Membiasakan pelajar dengan format Kertas 2 iaitu tafsiran peta, soalan struktur dan soalan esei melalui modul-modul

-Program Nilam

* Latih tubi pelajar gunakan acuan tertentu berserta kata kunci semasa membuat nota dengan poin yang ringkas & padat

* Latih tubi pelajar dengan modul-modul soalan struktur selepas setiap tajuk diajar

* Selepas setiap tajuk, soalan esei SPM terkumpul bagi tajuk berkenaan diberi untuk latihan pengukuhan

* Menggalakkan pelajar mencari maklumat tentang alam sekitar melalui pembacaan bagi tajuk-tajuk yang berkaitan

2. Kurang aplikasi kemahiran berfikir -Menggunakan kaedah Theory of

* Melatih pelajar gunakan peta minda bagi tajuk yang diajar supaya poin senang diingati

* Peta minda yang dihasilkan ditampal dalam kelas

3. Pelajar kurang mantap dalam pengetahuan tentang:

a. aspek asas konsep & istilah geografi

b. organisasi ruang

c. kemahiran geografi

-Penekanan konsep & istilah semasa P & P

-Latihan amali peta-Keratan akhbar berkaitan isu semasa

* Guru memberi penekanan konsep & istilah dalam pengajaran

* Guru memastikan pelajar dapat membuat pengukuran secara tepat

* Guru kaitkan isu-isu semasa dengan topik yang diajar

* Guru memastikan pelajar membuat latihan latihtubi selepas setiap tajuk

4. Pelajar kurang mahir menjawab soalan peperiksaan

-Bengkel teknik menjawab

-Menjawab dalam bentuk poin sahaja

* Pelajar diberi pendedahan tentang cara pemarkahan dan bagaimana untuk mendapatkan
markah

* Guru membimbing pelajar menjawab soalan dalam bentuk poin mengikut skema pemarkahan SPM

Program Peningkatan Prestasi Tingkatan 4

1. Bilangan kelas Tingkatan 4 sebanyak satu (1) kelas. Bilangan pelajar seramai 45 orang.

2. Faktor kelemahan pelajar:
a. Pelajar tiada kesedaran dan kesungguhan terhadap pelajaran
b. Pelajar kurang memberi tumpuan kepada pelajaran dan pengajaran guru
c. Pelajar kurang membaca dan membuat rujukan tambahan
d. Pelajar kurang mantap dalam pengetahuan tentang aspek asas konsep dan istilah geografi, organisasi ruang dan kemahiran geografi.
e. Pelajar kurang cekap dalam pentafsiran peta
f. Pelajar kurang mahir menjawab soalan yang bertepatan dengan skema markah

MATLAMAT
Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF
Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.

2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggung jawab.

4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain.

5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya.

6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggung jawab dan bijaksana.

8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.

9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.

10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggung jawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

SASARAN: Semua pelajar Tingkatan Empat

OBJEKTIF KHUSUS:

a. Supaya pelajar dapat mengenalpasti teknik-teknik melukis peta yang betul dan membina graf serta carta yang bersesuaian melalui data yang diberikan

b. Supaya pelajar dapat membuat pengukuran yang lebih tepat dari segi bearing dan jarak serta mengira keluasan melalui latihan amali peta

c. Supaya pelajar dapat membuat penafsiran peta melalui hubungkait ciri-ciri fizikal dan budaya dalam latihan amali peta

TEMPOH PELAKSANAAN
Bulan Januari hingga Ogos

KOS PELAKSANAAN
Bahan-bahan peta kosong untuk direso dan bahan-bahan latih tubi

AJK PELAKSANA
Penasihat : Pn. Hasnah Ishak (Guru Ketua Bidang Kemanusiaan)
Penyelaras : Pn. Tan Poh Gek Perancangan dan Proses Pelaksanaan

a. Guru akan membimbing pelajar membuat pembinaan graf dan carta serta peta bertema melalui data yang diberikan

b. Teknik-teknik melukis akan dimantapkan melalui latih tubi bagi tajuk-tajuk yang telah diajar

c. Pelajar akan dibimbing membuat pengukuran yang tepat melalui latihan amali peta

d. Pelajar akan diberi latih tubi berkaitan penafsiran peta melalui hubungkait ciri-ciri fizikal dan budaya dengan menggunakan soalan-soalan SPM sebenar

PENILAIAN PROGRAM:
Melalui peperiksaan Ujian Akademik, Semester, Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun mengikut format peperiksaan sebenar SPM

Strategi Peningkatan Prestasi Geografi Tingkatan Empat Tahun 2007
1. Pelajar kurang membaca dan membuat rujukan tambahan -Buat nota ringkas ikut poin

-Membiasakan pelajar dengan format Kertas 2 iaitu tafsiran peta, soalan struktur dan soalan esei melalui modul-modul
-Program Nilam
* Latih tubi pelajar gunakan acuan tertentu berserta kata kunci semasa membuat nota dengan poin yang ringkas & padat
* Latih tubi pelajar dengan modul-modul soalan struktur selepas setiap tajuk diajar
* Selepas setiap tajuk, soalan esei SPM terkumpul bagi tajuk berkenaan diberi untuk latihan pengukuhan
* Menggalakkan pelajar mencari maklumat tentang alam sekitar melalui pembacaan bagi tajuk-tajuk yang berkaitan
2.. Kurang aplikasi kemahiran berfikir
-Menggunakan kaedah Theory of Constraints
* Melatih pelajar gunakan peta minda bagi tajuk yang diajar supaya poin senag diingati
* Peta minda yang dihasilkan ditampal dalam kelas
3. Pelajar kurang mantap dalam pengetahuan tentang:
a. aspek asas konsep & istilah geografi
b. organisasi ruangc. kemahiran geografi
-Penekanan konsep & istilah semasa P & P
-Latihan amali peta
-Keratan akhbar berkaitan isu semasa
* Guru memberi penekanan konsep & istilah dalam pengajaran
* Guru memastikan pelajar dapat membuat pengukuran secara tepat
* Guru kaitkan isu-isu semasa dengan topik yang diajar
* Guru memastikan pelajar membuat latihan latihtubi selepas setiap tajuk

4. Pelajar kurang mahir menjawab soalan peperiksaan
-Bengkel teknik menjawab
-Menjawab dalam bentuk poin sahaja
- Pelajar diberi pendedahan tentang cara pemarkahan dan bagaimana untuk mendapatkan markah
* Guru membimbing pelajar menjawab soalan dalam bentuk poin mengikut skema pemarkahan SPM

Matlamat

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia

SASARAN: Semua pelajar Tingkatan Tiga
Peratus lulus 2007 : 57.5% + 6% = 63.5%
Peratus unjuran Geografi Tingkatan Tiga tahun 2007 ialah 63.5%

Peratus dapat pangkat A tahun 2007 : 20 / 624 x 100 = 3.2%
3.2% + 8% = 11.2%


Objektif khusus:
1. Supaya pelajar dapat mengenalpasti teknik-teknik melukis peta yang betul dan membina graf serta carta yang bersesuaian melalui data yang diberikan
2. Supaya pelajar dapat membuat pengukuran yang lebih tepat dari segi bearing dan jarak serta mengira keluasan melalui latihan amali peta
3. Supaya pelajar dapat membuat penafsiran peta melalui hubungkait ciri-ciri fizikal dan budaya dalam latihan amali peta
4. Supaya pelajar dapat menjawab soalan-soalan objektif menggunakan modul selepas setiap tajuk yang diajar


TEMPOH PELAKSANAAN
Bulan Januari hingga Ogos

KOS PELAKSANAAN
Bahan-bahan peta kosong untuk direso dan bahan-bahan latih tubi

AJK PELAKSANA
Penasihat : Pn. Hasnah Ishak (Guru Ketua Bidang Kemanusiaan)
Penyelaras : Pn. Tan Poh Gek AJK
Pn. Khuzaimah Zakaria
Pn. Nabilah Ismail
En. Abd. Malek B Abd Hanif

Perancangan dan Proses Pelaksanaan
a. Guru mata pelajaran akan menyiapkan latihan melukis peta dan melengkapkan peta kosong
b. Bahan-bahan tersebut akan direzo mengikut jumlah pelajar dan diedarkan mengikut jadual yang ditetapkan
c. Semua pelajar wajib menyiapkan latihan tersebut mengikut masa yang ditetapkan
d. Pelajar yang lemah akan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar guru dalam melengkapkan peta

Strategi Peningkatan Prestasi Geografi Tingkatan Tiga Tahun 2007

1. Pelajar kurang minat membaca

-Bimbing pelajar membuat nota ringkas berbentuk poin sahaja dan motivasi cara belajar yang berkesan

* Membiasakan pelajar dengan latihan amali dan pentafsiran peta serta latihan isikan tempat kosong dalam peta

* Program Nilam

* Program latih tubi

* Pelajar guna kata kunci semasa buat nota dengan pon yang ringkas

* Latihan pengukuhan setiap topic dalam P & P

* Kerjasama dengan guru Bahasa Melayu untuk mewujudkan minat membaca

* Mewujudkan minat pelajar dalam isu-isu semasa melalui bahan rujukan dalam perpustakaan

2. Kurang aplikasi kemahiran berfikir

* Menggunakan kaedah Theory of Constraints

* Melatih pelajar gunakan peta minda bagi tajuk yang diajar supaya poin senag diingati

* Peta minda yang dihasilkan ditampal dalam kelas

3. Tidak mahir menjawab soalan objektif

* Memastikan pelajar dapat memilih dan menanda jawapan yang tepat

* Latih tubi pelajar menjawab soalan objektif

* Melatih pelajar mengesan pendaya dalam soalan objektif

Program Peningkatan Prestasi Geografi Tingkatan 3

1. Bilangan pelajar tingkatan tiga 2007 ialah 16 kelas dengan jumlah pelajar seramai 624 orang.

2. Analisa keputusan peperiksaan pertengahan tahun 2006:

a) Peratus pelajar yang perlu bimbingan intensif (pangkat E) 265 / 624 x 100 = 42.5%
b) Peratus pelajar yang perlu dipertingkatkan (pangkat C dan D) : 253 / 624 x 100 = 0.5%
c) Peratus pelajar yang perlu dimantapkan (pangkat A dan B) : 106 / 624 x 100 = 17.0%

3. Faktor Kelemahan Pelajar:
a) Pelajar tiada minat dan kesedaran terhadap mata pelajaran Geografi
b) Pelajar tidak berminat membaca buku ilmiah dan membuat rujukan
c) Pelajar kurang mantap dalam penguasaan asas Geografi dan istilah Geografi
d) Pelajar kurang merujuk dan tidak mahir membaca peta
e) Pelajar kurang mahir menjawab soalan peperiksaan

Strategi Peningkatan Prestasi Geografi

Strategi Peningkatan Prestasi Geografi Tahun 2007

1. Murid kurang minat membaca dan membuat rujukan
* Buat nota poin
* Peta minda
* Kuiz

2.Nota ringkas berdasarkan tajuk
* Semakan nota oleh guru
* Penandaan pada peta kosong2. Pengetahuan sedia ada murid kurang mantap
* Soal jawab
* Sumbangsaran
* Guru mengemukakan soalan untuk menguji pengetahuan sedia ada murid

3. Kurang mahir menjawab soalan peperiksaan
* Bengkel teknik menjawab
* Latih tubi
* Guru membimbing murid menjawab soalan
* Murid menjawab soalan setiap tajuk

4. Kurang mengingati istilah dan konsep
* Mengingati nota dan lakaran bentuk
* Guru membuat penjelasan tentang konsep dan istilah
* Pelajar membuat nota

Program Peningkatan Prestasi Geografi

Pengenalan:
1. Bilangan pelajar tingkatan satu 2007 ialah 16 kelas dengan jumlah pelajar seramai 610 orang.

3. Faktor kelemahan murid:
a) Murid tiada kesedaran dan kesungguhan terhadap pelajaran
b) Murid kurang memberi tumpuan kepada pelajaran dan pengajaran guru
c) Murid memahami istilah dan konsep penting Geografi
d) Pengetahuan sedia ada murid kurang mantap
e) Murid kurang minat untuk membaca

MATLAMAT
Pendidikan Geografi bertujuan memupuk semangat cintakan tanah air dan alam sekitar dan merasa betapa bangganya menjadi warganegara Malaysia yang subur dan makmur. Pelajar dapat mengetahui setiap ruang dalam Geografi ada manfaat tersendiri. Ini boleh menyediakan pelajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar.

Di bawah program peningkatan prestasi, pihak panitia Geografi telah memilih satu tajuk untuk membuat satu program:

Tajuk: Latih tubi, peta, konsep dan istilah Geografi

SASARAN: Semua pelajar Tingkatan Satu
Peratus lulus 2007
65.7% + 6% = 71.7%

Peratus unjuran Geografi Tingkatan Satu tahun 2007 ialah 71.7%

Peratus dapat pangkat A tahun 2007
51 610 x 100 = 8.4%
8.4% + 8% = 16.4%

OBJEKTIF KHUSUS
1. Memperkenalkan kepada pelajar peta kawasan dan peta bertema diperkembangkan dengan proses menanda peta pada peta kosong
2. Menjelaskan konsep dan istilah geografi yang tepat kepada pelajar
3. Memperkembangkan daya ingatan pelajar menerusi latih tubi sekerap yang boleh

TEMPOH PELAKSANAAN
Bulan Januari hingga Ogos

KOS PELAKSANAAN
Bahan-bahan peta kosong untuk direso dan bahan-bahan latih tubi

AJK PELAKSANA
Penasihat : Pn. Hasnah Ishak (Guru Ketua Bidang Kemanusiaan)
Penyelaras : Pn. Zarinah Ibrahim
AJK : Pn. Azizah Md. Shah
Pn. Wan Pik Ton
Pn. Sakimi Ishak
Pn. Khairinah Md. Di
En. Roslan Mohammad
Pn. Kartini Wati
Pn. Kalaichelvi
Pn. Khairil Bariah

Perancangan dan Proses Pelaksanaan
1. Guru akan membimbing pelajar menanda lokasi (pada tajuk-tajuk berkenaan)
2. Latih tubi akan diberi kepada pelajar apabila setiap tajuk tamat
3. Memperkenalkan kepada pelajar istilah Geografi pada setiap tajuk
4. Pelajar lemah akan diberi nota dan latihan yang bersesuaian

Senarai guru mengajar Geografi

Senarai guru mengajar sesi pagi:
Pn Tan Poh Gek
Pn Nabilah Ismail
En Abd Malek Abd Hanif
Pn Khuzaimah Zakaria

Guru Sesi Petang
Pn Azizah Mohd Shah
Pn Wan Pik Ton
Pn Zarinah Ibrahim
Pn Sakimi Ishak
Pn Khairinah Md Di
En Roslan Mohamad
Pn Kharul Bariah
Pn Kartini Wati
Pn Kalaichelvi